Lubin

لوبین یکی از خانه های عطرسازی قدیمی و سلطنتی فرانسوی است که توسط Pierre Francois Lubin در سال 1798 افتتاح شد. لوبین که یکی از عطرسازان بنام دوران خود بود، مورد توجه بسیاری از دربارها و پادشاهان معاصرش قرار گرفت و با ارائه روایحی گرانقیمت و متفاوت، محبوبیت بالایی از آن خود ساخت. در سال 1998، Gilles Thevenin امتیاز این لاین باسابقه را خریداری کرد و با همکاری گروهی از عطرسازان بزرگ به احیای این برند مطرح پرداخت. بازسازی فرمول آثار مطرح این خانه و طراحی روایحی جدید و مدرن در قالب چندین مجموعه، بار دیگر لوبین را به قله های عطرسازی فاخر رسانده است.

1مورد

تنظیم جهت نزولی
تا بر صفحه

1مورد

تنظیم جهت نزولی
تا بر صفحه